La pròrroga de les jubilacions LOE: un dret irrenunciable


Manifest i recollida de signaturesL'actual sistema de jubilacions voluntàries, anticipades i incentivades regulat per la Disposició transitòria segona de la LOE, procedeix de la LOGSE (1990) i està vigent des de l'any 1991.


Encara que la seva vigència inicial era fins 1996, el sistema va ser prorrogat el 1995 i 2001.


Al llarg d'aquests últims anys CCOO hem anat arribant a acords amb les administracions educatives per incrementar les quanties de les gratificacions que es van establir en el seu moment pel 1991 i 1992.


La disposició transitòria segona de la LOE va prorrogar aquest sistema de jubilacions fins a la finalització de la implantació de la LOE, de manera que podran acollir-se a ella els docents que compleixin 60 anys i les altres condicions a 31 d'agost de 2011.


La mateixa LOE estableix que abans de finalitzar el termini esmentat s'haurà de procedir a la revisió d'aquest règim de jubilacions voluntàries i dels requisits per poder accedir-hi.


Entenem que ja ha arribat el moment d'iniciar aquesta revisió per a la seva pròrroga.


  • És necessari el reconeixement del desgast que suposa l'exercici de la professió docent de manera continuada durant tants anys.
  • Cal promoure la renovació de les plantilles i facilitar el relleu generacional per adaptar-se als nous requeriments de l’educació.
  • Si no es renovés aquest règim de jubilacions voluntàries, es reduiria de manera radical la incorporació de nous professionals docents, incrementant l'atur de les properes generacions de nous titulats.


El Claustre del ________________________________________
de ____________________________________ manifesta la necessitat de prorrogar de manera indefinida l’actual sistema de jubilacions voluntàries, anticipades i incentivades i demana l‘inici de la negociació de les mesures legals per fer-la possible.


Signatura i segell


En ____________________________, a ______ de __________________ de 2010Envia el Manifest i les signatures a CCOO Ensenyament: